กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P011-2016 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ 128 71 57 0 0.00
P012-2016 บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 210 8 202 0 0.00
P013-2016 การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 19 1 18 0 0.00
P014-2016 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน 34 1 33 0 0.00
P015-2016 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (รวมในค่าใช้สอย/งบลงทุน) 0 0 0 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 391 81 310 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 4,581,277,577.45 4,565,108,243.38
(P02) ผลผลิตที่ 2 722,695,400.00 713,877,432.03
รวมทั้งสิ้น5,303,972,977.455,278,985,675.41