กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P021-2016 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 110 4 104 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 110 4 104 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 4,581,277,577.45 4,565,108,243.38
(P02) ผลผลิตที่ 2 722,695,400.00 713,877,432.03
รวมทั้งสิ้น5,303,972,977.455,278,985,675.41