แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 1,649,025,010.941,649,025,010.941,629,183,623.0398.80
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,526,585,089.063,654,947,966.513,649,802,052.38103.49
(B1+B2) รวมงบประมาณ 5,175,610,100.005,303,972,977.455,278,985,675.41102.00
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.0053,129,043.491,007,562,414.2584.76
(B4) งบกลาง 17,528,700.0017,528,700.0016,503,974.9894.15
(B5) งบเบิกแทนกัน 583,856,295.00583,856,315.00578,277,364.8799.04
(B6) เงินกันเหลื่อมปี 7,741,000.007,741,000.000.000.00
กราพแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ