ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011-2016 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ 18,874,558.76 17,952,843.33 95.12
P012-2016 บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 81,074,570.68 80,632,096.68 99.45
P013-2016 การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2,759,840.37 2,759,839.63 100.00
P014-2016 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน 14,381,058.16 14,292,847.16 99.39
P015-2016 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (รวมในค่าใช้สอย/งบลงทุน) 0.00 0.00 0.00
P021-2016 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 436,802,444.47 436,250,130.79 99.87
รวมทั้งสิ้น 553,892,472.44 551,887,757.59 99.64
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 117,090,027.97 115,637,626.80
(P02) ผลผลิตที่ 2 436,802,444.47 436,250,130.79
รวมทั้งสิ้น553,892,472.44551,887,757.59