ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011-2016 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ 91,544,757.00 91,544,757.00 100.00
P012-2016 บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 335,458,008.50 335,269,108.50 99.94
P013-2016 การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 237,563,348.00 237,563,348.00 100.00
P014-2016 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน 62,226,275.00 62,226,275.00 100.00
P015-2016 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (รวมในค่าใช้สอย/งบลงทุน) 0.00 0.00 0.00
P021-2016 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 271,837,195.48 271,837,195.48 100.00
รวมทั้งสิ้น 998,629,583.98 998,440,683.98 99.98
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 726,792,388.50 726,603,488.50
(P02) ผลผลิตที่ 2 271,837,195.48 271,837,195.48
รวมทั้งสิ้น998,629,583.98998,440,683.98