ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011-2016 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ 43,491,432.00 43,491,432.00 100.00
P012-2016 บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 26,136,815.70 26,005,493.70 99.50
P013-2016 การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 3,529,400.00 3,529,400.00 100.00
P014-2016 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน 38,750.00 38,750.00 100.00
P015-2016 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (รวมในค่าใช้สอย/งบลงทุน) 0.00 0.00 0.00
P021-2016 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 5,790,105.76 5,790,105.76 100.00
รวมทั้งสิ้น 78,986,503.46 78,855,181.46 99.83
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 73,196,397.70 73,065,075.70
(P02) ผลผลิตที่ 2 5,790,105.76 5,790,105.76
รวมทั้งสิ้น78,986,503.4678,855,181.46